Γειώσεις – Αλεξικέραυνα

Μελέτη και κατασκευή θεμελιακής γείωσης – Μελέτη και κατασκευή αλεξικέραυνων τύπου κλωβού – ιστού τοποθέτηση αντικεραυνικών